Flash News

सूचना तथा समाचार

परिपत्र सम्बन्धमा (सवै वडा कार्यालयहरु, सवै सामुदायिक आधारभुत तथा माध्यामिक विद्यालय तथा नगरकार्यपालिका कार्यालयका सवै शाखाहरुहरु) २०७६/०५/०२

PAN न‌ं दर्ता सम्बन्धमा !

आशय पत्र माग गरिएको सूचना (निवेदनको ढाँचा समेत) (मिति : २०७६/०४/३२)

आशय पत्र माग गर्ने सूचना !

पसल कवल भाडामा दिने सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!! (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति:2076/04/30)