Flash News

सूचना तथा समाचार

विदुर नगरपालिकाको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा मिति र केन्द्र प्रकाशित गरिएको बारे । (२०७६/०६/०८)

२०७६/५/१५ मा विभिन्न पदहरुमा दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरुको दरखास्त स्वीकृत सूची ।।(Shortlist)

आवश्यकता स‌ंशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना !! (२०७६/०५/१६)