Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण

Supporting Documents: