Flash News

News and Notices

About social security allowance distribution

विदुर नगरपालिका कार्यलय
सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।
बिषय : सामाजिक सुरक्षा रकम बितिरण बारे ।

Notice for Fiscal Year 2073.74 social security beneficiaries for name registration and renewal

विदुर नगरपालिका कार्यालय

विदुर, नुवाकोट

मितिः २०७२।६।१२

आगामी आ.व. २०७३।७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नाम दर्ता तथा नविकरणका लागि दरखास्त दिने सम्वन्धी सूचना ।

Notice

विदुर नगरपालिका कार्यालयकाे सूचना

(मितिः २०७२/०५/२३)