Flash News

अनुदान सम्झौताका लागि लाभग्राहीको नाम छुट भएका सम्वन्धमा

 

विदुर नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका घर धुरीहरुको नाम नामेसी सहितको विवरण पुन निर्माण प्राधिकरणबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यलय नुवाकाट हुदै यस नगरपालिका कार्यालयमा प्राप्त भए वमोजिम सम्वन्धित वडा सचिव मार्फत वडा वडामा टास गरिएको छ ( साथै नगरपालिकाकाे वेवसाइट http://bidurmun.gov.np/ne/node/222 मा पनि प्रकाशित गरिएकाे छ )। यसरी प्रकाशित नामावलीमा कोही कसैको नाम छुट भएमा, नाम नामेसी त्रुटी भएमा सम्वन्धीत वडाको सामाजिक परिचालकसंग सम्पर्क गरी समयमा गुनासो फारम भर्न भराउन हुन सम्वन्धित सवैमा सूचना जारी गरिएको छ ।
नोटः
लाभग्राही समूहमा आफ्नो नाम छुटेको त्रुटी भएका सम्वन्धमा गुनासो फारम भर्न नगरपालिका कार्यलय आउन नपर्ने । सो सम्वन्धमा नगरपालिका सवै सम्वन्धीत वडामै सामाजिक परिचालक मार्फत भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।